شهاب الدین سهروردی

Presentations held on 22nd and 29th of September 2020 as part of HOPE Cultural Evenings 

سهروردی حکیم اشراق – حکمت خسروانی و عقل سرخ

برای دانلود اسلاید های مربوط  به هر دو نشست لطفا  اینجا کلیک کنید .

 نشست نخست ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰  مقدمه ای بر آثار و احوال شهاب الدین سهروردی و خصوصا جایگاه حکمت خسروانی (ایران باستان) در حکمت اشراق.

 نشست دوم ۲۹ سپتامبر – خوانش و شرح و تفسیر رساله رمزی تمثیلی عقل سرخ سهروردی، که با الهام از شاهنامه نوشته شده است.

Some useful resources for non-Persian speaking visitors:

  • Works of Professor Henry Corbin
  • English translation of Hekmat al-Eshragh: “The Philosophy of Illumination”, by John Walbridge and Hossein Ziai (2000).
  • “The Mystical & Visionary Treatises of Shihabuddin Yahya Suhrawardi”, by W. M. Thackston Jr. (1982) 
  • Sohrevardi Facebook page also has some useful information and links.